Object blankData

Source

Object get blankData {
  if (_blankData == null) {
    _blankData = encodeFrame({});
  }
  return _blankData;
}