dynamic initEncryption(String key)

Source

static initEncryption(String key) {
  _encryptEngine = new AESFastEngine();
  _encryptParams = new KeyParameter(UTF8.encode(key).sublist(48,80));
}